Навигация

Справочна информация

Актуална информация за пътуване в страните членки на ЕС и за пътуващите през територията на Р България

ГКПП НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Информация за преминаване през ГКПП на Република България на граждани на ЕС, в това число и на български граждани

Граничните проверки на ненавършили пълнолетие деца български граждани и такива с двойно гражданство, при напускане територията на Република България

Декларация за напускане страната от малолетно или непълнолетно лице

Информация за преминаване през ГКПП на Република България на граждани на трети страни

Сигнали за нередности

ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

 

BCPs of the Republic of Bulgaria

Information on crossing the border at BCPs of the Republic of Bulgaria by EU citizens, including Bulgarian citizens

Information on crossing the border at BCPs of the Republic of Bulgaria by third-country nationals.

Signals for irregularities

IMPORTANT PHONE NUMBERS