Навигация

Международно сътрудничество

FRONTEX

Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на страните-членки - FRONTEX

Главна дирекция „Гранична полиция” участва ефективно чрез изпращане и приемане на служители и технически средства по повод участието им в съвместни операции (СО), обучения, срещи по разработване, семинари и други съвместни дейности, организирани и координирани от Агенция Фронтекс, както на територията на Република България, така и в други държави-членки. Като ръководител на гранична полиция в страна-членка на ЕС, Директора на ГДГП е член на Управителният съвет на Агенция Фронтекс и участва в периодични заседания, съвместно с директорите на граничните власти на другите държави-членки на ЕС.

Сред приоритетите на ГДГП при участието в съвместни дейности, координирани от Агенцията спадат:

-                                          Подържане на ефективно партньорство с Агенцията за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на страните-членки на ЕС – Фронтекс;

-                                          Повишаване на ефективността при участието на ГДГП в съвместни операции, конференции, обучения и учения, координирани от Агенция Фронтекс на територията на страните-членки на ЕС;

-                                          Разширяване на участието на служители от РДГП в проектите на Агенцията, чрез изпращането на служители, владеещи английски език.

Съгласно утвърдения от ръководството на МВР график за участие в съвместни дейности планирани и организирани от Фронтекс, през 2011г. ГДГП взе участие в следните съвместни операции чрез изпращане на експерти с различни профили в страните-членки:

По сухоземни граници:

·         Операция РАБИТ 2010/2011 (до 03.03.2011г.) в Гърция - 6 служители с направление на дейност наблюдение на зелена граница, 2 мобилни термовизионни системи и 2 автомобила с висока проходимост;

·         СО “Посейдон 2011 – сухоземни граници” в Гърция стартирала в началото на месец март 2011г. - 60 служители (53 с направление на дейност наблюдение на зелена граница, 3 граничен контрол и 4 водачи на служебни кучета), 7 експерта в Международния координационен център в Александруполис, 10 мобилни термовизионни системи, 4 ръчни термовизионни системи, 17 автомобила с висока проходимост, 7 леки автомобила, 2 мини буса и 4 служебни кучета;

·         СО Фокусни точки 2011 – сухоземни граници -  с изпращане на 6 служители в Гърция, Румъния и Унгария;

·         СО Нептун 2011 – с изпращане на 5 служители и 2 ръчни термовизионни камери в Гърция, Словения и Унгария;

·         СО Юпитер 2011 – с изпращане на 5 служители в Унгария, Словакия и Румъния.

 

 

По въздушни граници:

·           СО Фокусни точки 2011 – въздушни граници с изпращането на 4 експерти (един в Германия, един в Португалия и двама в Италия);

·           СО Хъбъл 2011 – с изпращането на 1 експерт на летището във Виена

По морски граници:

·           СО Минерва 2011 – с изпращането на 1 експерт по документи за самоличност в Испания.

През 2011г., на територията на страната бяха организирани и проведени следните съвместни операции, проекти и обучения, организирани и координирани от Агенция Фронтекс:

По сухоземни граници:

·           СО“Посейдон 2011 – сухоземни граници”, стартирала на 27.04.2011г. до края на 2011 взеха участие общо 43 служители от граничните власти на Белгия, Холандия, Румъния, Дания, Италия, Швейцария и Франция.

·           СО “Фокусни точки 2011 – сухоземни граници” на ГКПП Капитан Андреево с участието на 15 експерти (6 от Австрия, 4 от Германия, 1 от Гърция, 2 от Латвия, 1 от Словения и 1 от Унгария)

·           СО “Фокусни точки 2011 – сухоземни граници” на ГКПП Калотина с участието на 4 експертa (1 от Естония, 1 от Гърция и 2 от Испания).

По въздушни граници:

·           СО “Фокусни точки 2011 – въздушни граници” с участието на 5 експерта на ГКПП Аерогара София (двама от Германия, един от Италия и двама от Румъния);

·           СО “Хъбъл 2011” с участието на 2 чуждестранни експерти на ГКПП Аерогара София (1 от Германия и 1 от Румъния)

Главна Дирекция “Гранична полиция” участва също така и в дейности по обучение, организирани и координирани от Агенцията, планирани по време на ежегодните конференции на националните координатори по обучението от страните членки на ЕС и страните асоциирани към Шенген.

         Проект „Разработване на учебни материали за водачи на кучета в ЕС”

         Проектът има за цел да събере и оцени съществуващите практики в сферата на обучението на служебни кучета за нуждите на разработване на единни и висококачествени учебни ръководства в специфичните направления (човешки миризми, използване на сила и други). След приключване разработката на ръководствата, те ще служат като база при развитието на сертифицирана система за членовете на Европейските екипи за гранична охрана на Фронтекс.

 

Проект „Учебна мрежа на Фронтекс”

Учебната мрежа на Фронтекс обхваща отдел „Обучение” на Агенцията, учебните институции, имащи отношение към обучението на гранични полицаи (Партньорски академии на Фронтекс) в ЕС, както и Националните координатори по обучението в страните-членки.

Целта на съществуващата мрежа е да се подпомогнат страните-членки при определянето на служители за участие в проекти на отдел „Обучение” на Фронтекс и последващото прилагане на наученото на национално ниво.

Учебната мрежа на Фронтекс е от съществено значение за хармонизацията на обучението на граничните полицаи в ЕС.

Проект „Обучение на служители от средно ръководно ниво”

         Обучението е насочено към гранични полицаи от средно ръководно ниво и е с продължителност един календарен месец. По време на едномесечното обучение, служителите разглеждат различни теоретични и практически въпроси от областта на граничния контрол в четири различни държави от ЕС. Обучението завършва с изготвяне на тема от всеки курсист на английски език в избрана област от охраната на външните граници на ЕС.През 2011г., ГДГП участва в четирите курса с изпращането на четирима служители от РДГП Аерогари, РДГП Бургас, РДГП Кюстендил и РДГП Елхово.

Проект „Разкриване на противозаконно отнети МПС”

         Проектът обхваща разработване на ръководство (в електронен вариант) за разкриване на противозаконно отнети МПС, с помощта на експерти от страните-членки, както и курсове по обучение на мултипликатори на национално ниво.

         От началото на проекта, ГДГП участва с изпращане на експерти по разработване и за участие в курсове за мултипликатори от РДГП Бургас, РДГП Елхово, РДГП Смолян, РДГП Кюстендил и РДГП Драгоман.

Проект „Обучение по основни човешки права”

         Проектът е насочен към разработване на ръководство по спазване на основните човешки права при осъществяването на контрола по външните граници на ЕС.

         От началото на проекта, ГДГП, съвместно с Академията на МВР излъчиха преподаватели за участие в разработването на ръководството.

Проект „Английски език”

         Проектът е насочен към разработване на ръководство на английски език за служители, работещи на ГКПП на летища. Обхваща терминология, използвана от граничните полицаи при изпълнение на ежедневните си служебни задължения и при участие в съвместни операции на ГКПП на летища.

         ГДГП участва в проекта от самото начало с изпращане на експерти за разработването му от РДГП Аерогари. Предстои разширяването на обхвата на ръководството, насочено към комуникацията на английски език между служители  - членове на екипажи на въздухоплавателни и мореплавателни средства.

Проект „Обучение на оценители по Шенген”

         Проектът е насочен към обучение на служители от граничните власти на държавите-членки на ЕС за подготовка участието им в проверки на външни граници.

Проект „Съвместни операции/Обучение на обучители за фокусни точки

         Проектът е насочен към унифициране на стандартите при провеждане на инструктажи на чуждестранни гост-служители по повод участието им в съвместни операции „Фокусни точки” на територията на страните-членки.

Проект „Разкриване на подправени документи”

         Проектът е част от програмата Единни стандарти за специализирана подготовка на гранични служители 2011-2013 на Агенцията. Прилага се въз основа на резултатите от срещите на Експертния съвет в тази област и се характеризира с провеждането на специализирани семинари за уеднаквяване на стандартите за разкриване на подправени документи за младши експерт-криминалисти и експерти в сферата.

Проект „Противодействие трафика на хора”

В рамките на този проект, Агенция Фронтекс, съвместно с експерти от страните-членки разработи ръководство за разпознаване на жертви на трафик за служители на ГКПП. През 2012 г., въз основа на ръководството, ще се проведе първия пилотен курс за обучение на служители от първа и втора контролни линии. От ГДГП са изпратени данни за определените служители от България.

Проект „Стандартизирано обучение за ескорти в полети за връщане”

         Проектът е насочен към унифициране на стандартите при ескортирането на граждани на трети държави в полети по връщане на незаконни имигранти в страни по произход.

         ГДГП активно си взаимодейства и подпомага участието на служители от Дирекция „Миграция” - МВР в срещи и курсове по проекта, посредством служителя за връзка от Дирекция „Миграция”.

Проект „Обучение на екипажи на въздухоплавателни средства”

         Проектът е насочен към членове на екипажи на въздухоплавателни средства и обхваща различни учебни програми, между които: „Оцеляване в море”; „Оцеляване в планина”; „Работа с FLIR системи”; „Работа с прибори за нощно виждане”; „Спасителни операции” и др.

         Служители от СОВН – ГДГП участват активно във всички срещи и курсове по проекта.